Carmel

English Hebrew
Login, Register

"ה" :: Words list

configuration

הגדרה (Verb)

למשל: In the next step, you can configure
the background colors >> בשלב הבא יש באפשרותך להגדיר את צבעי
הרקע

תצורה (Verb)

למשל: device configuration >> תצורת
התקנים

הגדרות (Verb)

settings

הגדרות (Noun)

configuration

הגדרה (Verb)

למשל: In the next step, you can configure
the background colors >> בשלב הבא יש באפשרותך להגדיר את צבעי
הרקע

תצורה (Verb)

למשל: device configuration >> תצורת
התקנים

הגדרות (Verb)

access denied

הגישה נדחתה

paste

הדבק (Verb)

הדבקה (Verb)

paste

הדבק (Verb)

הדבקה (Verb)

emulation

הדמיה (Noun)

spool

הדפסה ברקע (Verb)

רשימת המתנה (Verb)

בדרך כלל הכוונה היא לרשימת העבודות שממתינות לביצוע במדפסת, אבל לא רק.
message

בשורה (Noun)

הודעה (Noun)

מסר (Noun)

accessed

הונגש לאחרונה

הודגש לאחרונה (ד.ג.ש)
הונגש לאחרונה (נ.ג.ש)
שונה לאחרונה (ש.נ.ה)
release

הוצאה (Noun)

כשם קיצור ל"release version". לדוגמה: "the last
release of gcc" - "ההוצאה האחרונה של gcc"

שחרור (Noun)

כמו "גרסת שחרור"
indenting

הזחה (Verb)

feed

ערוץ (Noun)

ראו Liferea (מאגד חדשות)

ערןץ (Noun)

ראו Liferea

הזנה (Noun)

ראו Mozilla Firefox
enter

הזנה (Verb)

נא להזין את המידע המבוקש
apply

החלה (Verb)

לתרגום יוניסקס
apply the changes = החלת השינויים = החלה של השינויים

החל (Verb)

apply the changes = החל את השינויים
apply

החלה (Verb)

לתרגום יוניסקס
apply the changes = החלת השינויים = החלה של השינויים

החל (Verb)

apply the changes = החל את השינויים
swap

החלף (Noun)

הֶחְלֵף

תחלופה (Noun)

antialiasing

החלקת קצוות (Noun)

eg. Font antialiasing, etc.
core dump

תמונת זיכרון (Noun)

מושג בעייתי לתרגום (מיושן מעט), אך הביטוי
הנ"ל מגדיר את המשמעות הנכונה.

הטלת ליבה

compile

הידור (Verb)

compiler -> מהדר, וכן הלאה...
because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

announcement

מודעה

בשורה

הכרזה

FSF

קרן התכנה החופשית

המוסד לתוכנה חופשית (Noun)

למרות במדובר בגוף מממן, "הקרן לתוכנה
חופשית" היא אופציה פחות נכונה בגלל שמדובר בfoundation ולא בfund.

קרן התוכנה החופשית (Noun)

*הערה: ניתן לכתוב את המילה תוכנה גם בכתיב חסר, כלומר "תכנה".
Localization

המקמה

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

לוקליזציה (Noun)

go

המשך

מעבר

לך

reverse engineering

הנדסה לאחור (Noun)

port

מסוף (Noun)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (Noun)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (Verb)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
power

הספק (Noun)

forwarding

קידום

העברה (Verb)

preferences

העדפות (Noun)

note

הערה (Noun)

comment

תגובה (Noun)

המילה תגובה הינה מאוד נדירה וכמעט ולא צריך לעשות בה שימוש בתרגום של יישומים. המילה תגובה מתאימה ביישום Liferea בו קיימת תמיכה בתגובות המשובצות (embedded) בתוך ערכי הזנות (feed entries).

הערה (Noun)

למשל בתויות של קבצי שמע מסוג OGG
copy

העתק (Verb)

העתקה (Verb)

copy

העתק (Verb)

העתקה (Verb)

tile

הפוך לאריח (Verb)

shutdown

הפסקה (Verb)

בהקשר של תהליך, למשל shutdown authd >>
הפסקת תהליך הרקע authd

כיבוי (Verb)

בהקשר של מכונה, למשל shutdown computer >>
כיבוי המחשב
activate

הפעל (Verb)

הפעלה (Verb)

לתרגום יוניסקס
run

הפעל (Noun)

activate

הפעל (Verb)

הפעלה (Verb)

לתרגום יוניסקס
session

סשן (Noun)

זהו המונח הרחב יותר לישיבה.

Start a VoIP Session
התחלת ישיבת VoIP

המינוח סשן מבוסס בבורסה, בבתי חולים ואצל עו"ד בישראל.

אני מוכן לשלוח הקלטות מכנס אחרון בו נכחתי לכל מי שמעוניין.

הפעלה (Noun)

startup

עלייה (Noun)

הפעלה (Noun)

reboot

הפעלה מחדש

אתחול

יודעי ח"ן ממש מצליחים להבדיל בין reboot לבין restart
restart

הפעל מחדש (Verb)

distribution

הפצה (Noun)

האפשרות השניה, "ערכה" צריכה להשמר לתרגום
kit.
redistribute

להפיץ הפצת-המשך (Verb)

האפשרות השניה - "הפצה מחדש" נושאת
משמעות של הפצה לאחר הפסקה, משמעות שאינה נכונה.

הפצה מחדש (Verb)

segmentation

הקטעה (Noun)

type

טיפוס

סוג = Kind

הקלדה (Verb)

סוג (Verb)

context

הקשר (Noun)

expand

הרחב (Verb)

הרחב עץ
extension

הרחבה (Noun)

GNU General Public License

הרישיון הציבורי הכללי של גנו (Noun)

Hz

הרץ

suspend

השהיה (Verb)

לצאת להפסקה (Verb)

internationalization

התאמת שפה (Verb)

מאחר ורוב המשתמשים בשפה העברית לא עושים שימוש בשפות נוספות, הביטוי 'התאמת שפה' הינו הולם ויכול להתאים לשימוש בממשקי תוכנות.

ומה באשר לבינאום?
הנחתי היא שמי שיעשה שימוש בשפה העברית ובנוסף אליה גם בשפה הערבית או כל שפה אחר, סביר יהיה שאותו משתמש יבחר להיות מתודרך לפי הממשק האנגלי.

בינאום (Verb)

ידוע גם כ i18n
login

התחברות (Verb)

יכול להיות גם "כניסה למערכת" או סתם "כניסה".

כניסה (Verb)

כניסה למערכת (Verb)

device

התקן (Noun)

loopback device

התקן לולאה (Noun)

character device

התקן תווים (Noun)

allow

התר (Verb)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (Verb)

allow

התר (Verb)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (Verb)

crash

התרסקות (Verb)

61 Words