Carmel

English Hebrew
Login, Register

"ל" :: Words list

because

לאור

לאור העובדה כי... (נדיר)

בעקבות

עקב

מפני

היות

משום

בשל

בשימוש רב בהודעות שגיאה בתוך אתרי ממשלה

מכיוון

invalid

לא חוקי (Adjective)

retrieve

לאחזר

GPL

לא מתורגם (Noun)

ידוע מדי בצורתו הלועזית. יהיה קשה לזיהוי בעברית.
initialize

לאתחל (Verb)

redo

ביצוע חוזר (Verb)

ללא הפניה מגדרית

בצע שוב

לבצע שנית

detect

לגלות (Verb)

eject

להוציא (Verb)

extract

להוציא (Verb)

recall

להחזיר (Verb)

toggle

להחליף (Verb)

overwrite

להחליף (Verb)

deploy

להטמיע (Verb)

לפרוש (Verb)

hide

להסתיר (Verb)

migrate

להעביר (Verb)

raise

להעלות (Verb)

upload

להעלות (Verb)

redistribute

להפיץ הפצת-המשך (Verb)

האפשרות השניה - "הפצה מחדש" נושאת
משמעות של הפצה לאחר הפסקה, משמעות שאינה נכונה.

הפצה מחדש (Verb)

quit

להפסיק (Verb)

terminate

להפסיק (Verb)

show

להציג (Verb)

shade

גלילה (Verb)

להצליל (Verb)

מלשון "לעשות צל"
logout

להתנתק (Verb)

panel

לוח (Noun)

clipboard

לוח גזירים

התרגום המילולי והנפוץ של clipboard הוא לוח גזירים.

לוח העריכה (Noun)

message board

לוח הודעות (Noun)

לוח דיון (Noun)

פורום (Noun)

message board

לוח הודעות (Noun)

לוח דיון (Noun)

פורום (Noun)

clipboard

לוח גזירים

התרגום המילולי והנפוץ של clipboard הוא לוח גזירים.

לוח העריכה (Noun)

dashboard

לוח מחוונים (Noun)

Localization

המקמה

המילה בעברית לפי האקדמיה ללשון.

לוקליזציה (Noun)

compose

חבר (Verb)

לחבר (Verb)

תרגום יוניסקס
for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

import

ליבא (Verb)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.

יבוא (Verb)

core

ליבה (Noun)

יש להבדיל בין core - ליבה לבין kernel - גרעין.
export

יצוא

ליצא (Verb)

לא ידוע על תרגום מקובל אחר. מקובל גם על האקדמיה.
hibernate

תרדמת

לישון (Verb)

go

המשך

מעבר

לך

to

עד

לתוך

לכבוד

אל

overlay

לכסות (Verb)

render

לממש (Adverb)

משמעויות קרובות: ליצר, לחשב, לעבד, להציג
for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

find

למצוא (Verb)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

clear

לנקות (Verb)

parse

לנתח (Verb)

browse

לסייר (Verb)

highlight

לסמן (Verb)

flag

לסמן (Verb)

cycle

לעבור במחזוריות (Verb)

wrap

לעטוף (Verb)

deploy

להטמיע (Verb)

לפרוש (Verb)

format

לפרמט (Verb)

פורמט (Noun)

suspend

השהיה (Verb)

לצאת להפסקה (Verb)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

specify

לציין (Verb)

link

קישור (Noun)

לקשר (Noun)

tab

לשונית (Noun)

גם התרגום "כרטיסייה" מקובל, אבל "לשונית" הוא תרגום
יותר טוב מעין שהוא מתייחס גם לנתונים השונים וגם לתו הקטן שלוחצים עליו
כדי לראות את הנתונים.
control

לשלוט (Verb)

בקרה (Noun)

for

לצורך

תחלופה הולמת יותר למילה "לשם"

לטובת

למשך

עבור

למען

בשביל

לשם

rename

לשנות שם (Verb)

tweak

לשפר (Verb)

to

עד

לתוך

לכבוד

אל

label

תווית (Noun)

לתייג (Verb)

63 Words