כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"פ" :: רשימת מילים

focus

מיקוד (שם עצם)

פוקוס (שם עצם)

message board

לוח הודעות (שם עצם)

לוח דיון (שם עצם)

פורום (שם עצם)

format

לפרמט (פועל)

פורמט (שם עצם)

trash

אשפה (שם עצם)

פח הזבל (שם עצם)

pager

פייג'ר (שם עצם)

fork

פיצול

במערכת Git
parsing

פירוק (פועל)

development

פיתוח (פועל)

flash

פלאש (שם עצם)

camera flash = פלאש מצלמה
playlist

פלייליסט (שם עצם)

address book

פנקס כתובות (שם עצם)

scroll bar

פס גלילה (שם עצם)

command

פקודה (שם עצם)

timeout

פקיעת זמן

הזמן שהוקצב לטעינת תמונה פקע
Timeout loading image

(תם) הזמן המוקצב

לקוח מן http://mozilla.org.il/docs

זמן תפוגה (תואר הפועל)

IO slave

פרוטוקול (שם עצם)

protocol

פרוטוקול (שם עצם)

profile

פרופיל (שם עצם)

proxy

ציר (שם עצם)

מתווך (שם עצם)

פרוקסי (שם עצם)

המונח הטכני שבו נהוג להשתמש
item

פריט (שם עצם)

widget

יישומון (שם עצם)

פריט (שם עצם)

layout

פריסה (שם עצם)

סידור (שם עצם)

decompression

פריסה (פועל)

פתיחה מכיווץ (פועל)

keyboard layout

פריסת מקלדת (שם עצם)

parameter

פרמטר (שם עצם)

this function accepts the following parameters
>> שגרה זו מקבלת את הפרמטרים הבאים
banner

כרזה (שם עצם)

פרסומת (שם עצם)

latency

זמן אחזור

פרק זמן אחזור

decompression

פריסה (פועל)

פתיחה מכיווץ (פועל)

27 מילים