כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"ק" :: רשימת מילים

permanent

קבוע (תואר השם)

קבוע
attachment

נספח (שם עצם)

תצריף (שם עצם)

התרגום הוצע על ידי מורן זלצמן

קובץ מצורף (שם עצם)

קבצים מצורפים (שם עצם)

kHZ

קה״ץ

קילו־הרץ
file

קובץ (שם עצם)

image file

קובץ דמות (שם עצם)

attachment

נספח (שם עצם)

תצריף (שם עצם)

התרגום הוצע על ידי מורן זלצמן

קובץ מצורף (שם עצם)

קבצים מצורפים (שם עצם)

Previous

קודם (שם עצם)

object code

קוד מטרה (שם עצם)

ניתן גם להשתמש ב"קוד יעד", אך זו נחשבת
אפשרות פחות טובה. התרגום מבוסס על העובדה שמדובר בקוד שהוא מטרת ההידור,
והוא גם רץ על פלטפורמת המטרה (או היעד).
opcode

קוד פעולות (שם עצם)

open source

קוד פתוח

Open Source Sofrware יהיה תוחנת קוד פתוח
encoding

קידוד (פועל)

charset

מערך תוים (שם עצם)

קידוד (שם עצם)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
character set

מערכת תוים (שם עצם)

מערך תוים גם מקובל, אבל אז יש סיכוי
לבלבול עם character array.

קידוד (שם עצם)

מערכת הקידוד שבה יש להשתמש לצורך הצגה תקינה של המלל. מערכות קידוד נפוצות:
utf-8
iso8859-8
iso8859-8i
forwarding

קידום

העברה (פועל)

nest

קינן (פועל)

nested loops, etc

קינון (פועל)

nest

קינן (פועל)

nested loops, etc

קינון (פועל)

shortcut

קיצור (שם עצם)

decoration

קישוט (שם עצם)

link

קישור (שם עצם)

לקשר (שם עצם)

symbolic link

קישור סמלי (שם עצם)

IO

קלט/פלט (שם עצם)

IO = Input/Output
click

קליק (שם עצם)

lightweight

קל משקל (תואר השם)

proprietary

קנייני (תואר השם)

זה נחשב התרגום הרשמי, גם מאחר ש"מסחרי" זה
commercial.
read only

קריאה בלבד (תואר השם)

mount as read only = חיבור לקריאה בלבד
system call

קריאת מערכת (שם עצם)

FSF

קרן התכנה החופשית

המוסד לתוכנה חופשית (שם עצם)

למרות במדובר בגוף מממן, "הקרן לתוכנה
חופשית" היא אופציה פחות נכונה בגלל שמדובר בfoundation ולא בfund.

קרן התוכנה החופשית (שם עצם)

*הערה: ניתן לכתוב את המילה תוכנה גם בכתיב חסר, כלומר "תכנה".
FSF

קרן התכנה החופשית

המוסד לתוכנה חופשית (שם עצם)

למרות במדובר בגוף מממן, "הקרן לתוכנה
חופשית" היא אופציה פחות נכונה בגלל שמדובר בfoundation ולא בfund.

קרן התוכנה החופשית (שם עצם)

*הערה: ניתן לכתוב את המילה תוכנה גם בכתיב חסר, כלומר "תכנה".
kernel

גרעין (שם עצם)

יש להבדיל בין kernel - גרעין לבין core - ליבה.

קרנל (שם עצם)

התרגום המילולי הוא אכן "גרעין", אך המונח נמצא בשימוש תדיר בהרבה בצורתו הלועזית.
29 מילים