כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"a" :: רשימת מילים

abort

בטל (פועל)

ביטול (פועל)

about

אודות (שם עצם)

accelerator

מאיץ (שם עצם)

download accelerator = מאיץ הורדות
access

גישה (שם עצם)

you can not access this area = אין לך גישה לאזור
זה
access control

בקרת גישה

access denied

הגישה נדחתה

accessed

הונגש לאחרונה

הודגש לאחרונה (ד.ג.ש)
הונגש לאחרונה (נ.ג.ש)
שונה לאחרונה (ש.נ.ה)
accessible

נגיש (תואר השם)

accessories

עזרים (שם עצם)

תוכנות פשוטות למטרה מוגדרת - מחשבון, עורך טקסט
פשוט, לוח שנה...
accessory

עזר (שם עצם)

כמו כן accessories - עזרים.
account

חשבון (שם עצם)

user account = חשבון משתמש
activate

הפעל (פועל)

הפעלה (פועל)

לתרגום יוניסקס
adapter

מתאם (שם עצם)

address

כתובת (שם עצם)

eg.
E-Mail address, host address etc.
address book

פנקס כתובות (שם עצם)

Aggregator
allow

התר (פועל)

התרה

האם קיימות הסכמות או הסתייגויות למיניהן באשר לחלופה זו?

אפשור

ללא הפניה מגדרית

אפשר (פועל)

announcement

מודעה

בשורה

הכרזה

antialiasing

החלקת קצוות (שם עצם)

eg. Font antialiasing, etc.
applet

יישומון (שם עצם)

eg. Panel applet, Control applet, etc.
application

יישום (שם עצם)

apply

החלה (פועל)

לתרגום יוניסקס
apply the changes = החלת השינויים = החלה של השינויים

החל (פועל)

apply the changes = החל את השינויים
archive

ארכיון (שם עצם)

eg. File archive. etc...
argument

ארגומנט (שם עצם)

this function accepts the following arguments
>> שגרה זו מקבלת את הארגומנטים הבאים
array

מערך (שם עצם)

eg. numbers array, etc.
as

כשם

בתור

כפי

כ

ascending

עולה (תואר השם)

ascii
assets

משאבים (שם עצם)

לא התרגום הרשמי, אך מילה עם משמעות קרובה.
משאב=asset
attachment

נספח (שם עצם)

תצריף (שם עצם)

התרגום הוצע על ידי מורן זלצמן

קובץ מצורף (שם עצם)

קבצים מצורפים (שם עצם)

attribute

תכונה (שם עצם)

audio

שמע (שם עצם)

אודיו (שם עצם)

authentication

אימות (פועל)

automatic

אוטומטי (תואר השם)

auxiliary

חיצוני (תואר השם)

35 מילים