כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"o" :: רשימת מילים

object

אובייקט (שם עצם)

עצם (שם עצם)

לא "עצם" כמו "עצם הירך", אלא כמו חפץ דומם.
object code

קוד מטרה (שם עצם)

ניתן גם להשתמש ב"קוד יעד", אך זו נחשבת
אפשרות פחות טובה. התרגום מבוסס על העובדה שמדובר בקוד שהוא מטרת ההידור,
והוא גם רץ על פלטפורמת המטרה (או היעד).
ok

אישור (שם עצם)

online

מקוון (תואר השם)

on the fly

על הדרך

בזמן הרצה

במהלך הפעלה

בעת תנודה

opaque

אטום (תואר השם)

opcode

קוד פעולות (שם עצם)

open source

קוד פתוח

Open Source Sofrware יהיה תוחנת קוד פתוח
operating system

מערכת הפעלה (שם עצם)

גם OS מקבל את אותו התרגום...
options

אפשרויות (שם עצם)

overlay

לכסות (פועל)

overwrite

להחליף (פועל)

12 מילים