כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"p" :: רשימת מילים

pager

פייג'ר (שם עצם)

pane

חלונית (שם עצם)

panel

לוח (שם עצם)

parameter

פרמטר (שם עצם)

this function accepts the following parameters
>> שגרה זו מקבלת את הפרמטרים הבאים
parse

לנתח (פועל)

parsing

פירוק (פועל)

partition

מחיצה (שם עצם)

passphrase

מימרת סיסמה (שם עצם)

הוצעה על ידי אלי זרצקי ומיושמת כיום
password

סיסמה (שם עצם)

paste

הדבק (פועל)

הדבקה (פועל)

patch

טלאי (שם עצם)

path

נתיב (שם עצם)

pattern

דפוס (שם עצם)

permanent

קבוע (תואר השם)

קבוע
persistent

מתמשך (תואר השם)

phrase

ביטוי (שם עצם)

playlist

פלייליסט (שם עצם)

plugin

תוספת (שם עצם)

כך מילה זו תורגמה אצל מוזילה ישראל.

תוסף (שם עצם)

policy

מדיניות (שם עצם)

port

מסוף (שם עצם)

שער

ביחס ל"port" תוכנתי. (SMPT is port 25)

יציאה (שם עצם)

יציאה טורית, יציאה מקבילית. כמובן מתכבנים פה ל"port"
פיזי.

הסבה (פועל)

הסבה של תוכנה לפלטפורמה אחרת
portable

יסיב (קוד), נייד (ציוד) (תואר השם)

השורש למושגים הקשורים להסבה
הוא י.ס.ב. בהקשר של ציוד ייעשה שימוש ב"נייד" (כמו ב"מחשב נייד" ולא
"מחשב נישא". יש לשים לב שלא כל ציוד נייד הוא גם ציוד נישא.)
power

הספק (שם עצם)

preferences

העדפות (שם עצם)

preset

כיוון מוקדם (שם עצם)

Previous

קודם (שם עצם)

process

תהליך (שם עצם)

profile

פרופיל (שם עצם)

program

תוכנית (שם עצם)

programming

תיכנות (פועל)

progress bar

שורת התקדמות (שם עצם)

project

מיזם

A software project, etc.
properties

מאפיינים (שם עצם)

proprietary

קנייני (תואר השם)

זה נחשב התרגום הרשמי, גם מאחר ש"מסחרי" זה
commercial.
protocol

פרוטוקול (שם עצם)

proxy

ציר (שם עצם)

מתווך (שם עצם)

פרוקסי (שם עצם)

המונח הטכני שבו נהוג להשתמש
pull

משיכה

במערכת Git

ביצוע

במערכת Git
push

דחיקה

במערכת Git
37 מילים