כרמל

English Hebrew
התחברות, רישום

"r" :: רשימת מילים

radio button

כפתור בחירה (שם עצם)

פריט ממשק משתמש גרפי שמופיע בסמוך
לכפתורי בחירה נוספים אשר קשורים זה לזה וביחד מהווים מנגנון המאפשר
למשתמש לבחור אפשרות אחת ויחידה מביניהם.

כפתור רדיו (שם עצם)

לפעמים מוגדר על ידי משתמשים בתור "נו... הכפתור העגול הזה..."
raise

להעלות (פועל)

ratio

יחס

read only

קריאה בלבד (תואר השם)

mount as read only = חיבור לקריאה בלבד
realtime scheduling

תזמון זמן-אמת

reboot

הפעלה מחדש

אתחול

יודעי ח"ן ממש מצליחים להבדיל בין reboot לבין restart
recall

להחזיר (פועל)

record

רשומה (שם עצם)

בהתייחס לבסיס נתונים
redial

חיוג חוזר

redistribute

להפיץ הפצת-המשך (פועל)

האפשרות השניה - "הפצה מחדש" נושאת
משמעות של הפצה לאחר הפסקה, משמעות שאינה נכונה.

הפצה מחדש (פועל)

redo

ביצוע חוזר (פועל)

ללא הפניה מגדרית

בצע שוב

לבצע שנית

refresh

רענון (פועל)

רענן (פועל)

region

אזור (שם עצם)

register

רישום (פועל)

למשל רישום למועדון

אוגר (שם עצם)

בהקשר של מבנה המעבד או תכנות
registry

מאגר רישום (שם עצם)

regular expression

ביטוי סדיר (שם עצם)

גם regexp
relational

יחסי (תואר השם)

בד"כ בהקשר של בסיס נתונים יחסי (Relational
DB)
release

הוצאה (שם עצם)

כשם קיצור ל"release version". לדוגמה: "the last
release of gcc" - "ההוצאה האחרונה של gcc"

שחרור (שם עצם)

כמו "גרסת שחרור"
reload

טעינה מחדש (פועל)

remote

מרחוק

remote acccess = גישה מרחוק

מרוחק

removable

ניתן להסרה

בר הזזה

נשלף

rename

לשנות שם (פועל)

render

לממש (תואר הפועל)

משמעויות קרובות: ליצר, לחשב, לעבד, להציג
replication

שכפול (פועל)

report

דו"ח (שם עצם)

repository

מאגר (שם עצם)

reset

איפוס (פועל)

אתחול (פועל)

restart

הפעל מחדש (פועל)

retrieval

אחזור

retrieve

לאחזר

reverse engineering

הנדסה לאחור (שם עצם)

root directory

סיפריית השורש (שם עצם)

ספריית הבסיס (שם עצם)

ספריית / (שם עצם)

במערכות מבוססות יוניקס / לינוקס מדובר ברמה הכי בסיסית של מערכת הקבצים.
royalties

תמלוגים (שם עצם)

בהקשר של זכויות יוצרים, כמובן.
run

הפעל (שם עצם)

34 מילים